• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Бібліотека

ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Робота з читачами щодо формування i задоволення їх читацьких потреб

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Оформлення картотеки читацьких формулярiв у зв'язку з переформуванням класiв

Початок навчальн. року

Бiблiотекар

1.2

Органiзацiя екскурсiй до бiблiотеки для першокласникiв, ознайомлення з "Правилами користування бiблiотекою та книгою".

Вересень

Бiблiотекар, Головачова І.А.

1.3

Вивчення читацьких iнтересiв, динамiки читання школярiв.

Постiйно

Бiблiотекар

2. Iндивiдуальна робота з читачами

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

2.1

Проведення рекомендацiйних бесiд з учнями пiд час видачi лiтератури.

Постiйно

Бiблiотекар

2.2

Консультацiї щодо вибору лiтератури бiля книжкових полиць.

Постiйно

Бiблiотекар

2.3

Бесiди про прочитану книгу.

Постiйно

Бiблiотекар

3. Взаємодiя бiблiотеки з педпрацiвниками

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

3.1

Забезпечення навчального процесу робочими навчальними планами, програмами, пiдручниками, навчально-методичною лiтературою

Серпень, вересень

Бiблiотекар

3.2

Своєчасне iнформування вчителiв про новинки лiтератури, що надiйшли до бiблiотеки:

 • Iнформацiя про надходження нових пiдручникiв, програмної лiтератури, методичної лiтератури та лiтератури з позакласного читання;
 • Проведення "Днiв iнформацiї" для вчителiв.

Регулярно
Постiйно


1 раз у квартал

Бiблiотекар

3.3

Спiльна робота бiблiотеки школи та педагогiчного колективу щодо збере- ження фонду пiдручникiв

 • Органiзацiя видачi та прийому пiдручникiв;
 • Робота з лiквiдацiї заборгованостi пiдручникiв;
 • Проведення бесiд з учнями, батьками по збереженню пiдручникiв;
 • Перевiрка стану пiдручникiв

Вересень, травень


Травень

Протягом року

Квiтень
Протягом року

Бiблiотекар, класнi керiвники

3.4

Проведення разом з учителями заходiв щодо популяризацiї книги та читання.

Постiйно

Бiблiотекар

3.5

Допомога вчителям у пiдборi лiтера- тури для проведення вiдкритих урокiв, класних годин та iнших заходiв.

Протягом року

Бiблiотекар

3.6

Органiзацiя книжкових виставок, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.

Постiйно

Бiблiотекар

4. Масова робота з популяризацiї лiтератури.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

4.1

Екскурсiя по бiблiотецi для учнiв початкових класiв.

жовтень

Бiблiотекар, вчителi

4.2

Вiкторина "Чарiвна осiнь в поезiї"

28.10.2016р

Бiблiотекар, , вчителi лiтератури

4.3

Книжковi виставки:

"Свiдок i творець трагiчної та великої епохи"(Пам'ятна дата вiд дня смертi В.Стуса) (05.09)

Вересень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Мiжнародного дня рiдної мови (21.02)

Лютий

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Всесвiтнього дня поезiї (21.03)

Березень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Мiжнародного дня театру (27.03)

Березень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедiї (26.04)

Квiтень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Дня Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi (05.05)

Травень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Дня слов'янської писемностi та культури (24.05)

Травень

Бiблiотекар

Книжковi виставки до пам'ятних дат

 • Всесвiтнiй день миру.День знань.
 • День партизанської слави
 • День українського козацтва
 • День пам'ятi жертв Голодомору та полiтичних репресiй.
 • День вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильскiй АЕС
 • День пам'ятi героїв Крут
 • Мiжнародний день рiдної мови
 • Мiжнародний жiночий день
 • Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики
 • Днi пам'ятi та примирення, присвяченi пам'ятi жертв Другої свiтової вiйни
 • Мiжнародний день захисту дiтей
 • 04.09
 • 20.09
 • 13.10
 • 25.11
 • 15.12

 • 27.01
 • 21.02
 • 06.03
 • 14.04
 • 05-08.05
 • 24.05

Бiблiотекар

Iнформацiйна та довiдково-бiблiографiчна робота.

1. Iнформацiйно-бiблiографiчна дiяльнiсть бiблiотеки.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Розробка заходiв щодо ефективного використання iнформацiйного потен- цiалу в роботi бiблiотеки.

Жовтень

Бiблiотекар

1.2

Впорядкування iнформацiйних мате-рiалiв за тематичними добiрками.

Протягом року

Бiблiотекар

1.3

Вивчення iнформацiйних потреб дiтей, вчителiв за допомогою опитувань читачiв.

Регулярно

Бiблiотекар

1.4

Iндивiдуальне, групове та масове iнформування.

Регулярно

Бiблiотекар

1.5

Проведення бiблiографiчних оглядiв книг та перiодичних видань.

1 раз у квартал

Бiблiотекар

2. Популяризацiя бiблiотечно-бiблiографiчних знань.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

2.1

Проведення бесiд серед учнiв школи за тематикою

 • Ознайомлення з правилами ко- ристування бiблiотекою, система запису, розстановка книжкового фонду за таблицями ББК;
 • Каталоги: алфавiтний та система- тичний;
 • Тематичнi картотеки, пошук iнформацiї за ними;
 • Довiдкова лiтература, пошук iнформацiї за енциклопедiями, словниками, довiдниками

Жовтень


Листопад


Грудень


Лютий

Бiблiотекар

2.2

Пiдготовка i проведення разом з класними керiвниками бiблiотечно-бiблiографiчних занять за тематикою:

 • Ваше перше знайомство з бiблiо- текою (1 кл.);
 • Автори та iлюстратори дитячих книг (3-5 кл.);
 • Енциклопедiї, словники, довiдники (5-6 кл.);
 • Довiдковий апарат бiблiотеки (7-8 кл.);
 • Культура читання, вмiння вибирати лiтературу

Вересень

Листопад

Грудень

Лютий

Квiтень

Бiблiотекар

3. Краєзнавча робота.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

3.1

Ведення краєзнавчої картотеки

Протягом року

Бiблiотекар

3.2

Робота по удосконаленню краєзнавчого довiдково-бiблiографiчного апарату

Протягом року

Бiблiотекар

4. Ведення довiдково-бiблiографiчного апарату.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

4.1

Каталогiзацiя нової лiтератури, розстановка карток в каталоги та картотеки

Постiйно

Бiблiотекар

4.2

Ведення систематичної картотеки журнальних статей

Постiйно

Бiблiотекар

4.3

Аналiтико-синтетична обробка матерiалiв з газет для тематичних картотек

Постiйно

Бiблiотекар

4.4

Поповнення лiтературою довiдково-бiблiографiчного фонду

Постiйно

Бiблiотекар

4.5

Регулярне поповнення картотеки на допомогу курсу "Народознавство"

Постiйно

Бiблiотекар

5. Довiдково-бiблiографiчне обслуговування.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

5.1

Довiдково-бiблiографiчне обслуговування учнiв, вчителiв

Постiйно

Бiблiотекар

5.2

Бiблiографiчнi довiдки: тематичнi, адреснi, уточнюючi.

Постiйно

Бiблiотекар

5.3

Бiблiографiчнi консультацiї.

Постiйно

Бiблiотекар

Формування бiблiотечного фонду.

1. Комплектування. Органiзацiя фонду. Розстановка. Списання.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Забезпечення бiблiотеки довiдковою, методичною, навчальною лiтера-турою

Протягом року

Бiблiотекар

1.2

Облiк бiблiотечного фонду (сумар-ний та iндивiдуальний), технiчна об-робка, каталогiзацiя, розмiщення всiх видiв видань.

Протягом року

Бiблiотекар

1.3

Розстановка лiтератури за таблицями ББК.

Протягом року

Бiблiотекар

1.4

Проведення роботи по звiльненню фонду вiд застарiлої та зношеної лiтератури.

Протягом року

Бiблiотекар

1.5

Оформлення щорiчної передплати на перiодичнi видання.

1 раз у пiврiччя

Бiблiотекар

1.6

Проведення акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi школи!"

Жовтень

Бiблiотекар

1.7

Вивчення складу та використання конкретних роздiлiв бiблiотечного фонду з метою його якiсного полiп-шення, усунення недолiкiв.

Постiйно

Бiблiотекар

2. Збереження книжкового фонду.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

2.1

Ремонт лiтератури.

Постiйно

Бiблiотекар

2.2

Забезпечення найбiльш сприятливого режиму зберiгання книжкового фонду.

Постiйно

Бiблiотекар

2.3

Обезпилювання книжкового фонду, санiтарнi днi.

Регулярно

Бiблiотекар

2.4

Лiквiдацiя читацької заборгованостi.

Постiйно

Бiблiотекар

2.5

Виховання бережливого ставлення до книги

Постiйно

Бiблiотекар

3. Робота з фондом пiдручникiв.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

3.1

Здiйснення дiйових заходiв щодо забезпечення учнiв необхiдними пiдручниками, зошитами.

Серпень, вересень

Бiблiотекар

3.2

Комплектування, доукомплектування фонду пiдручникiв.

Постiйно

Бiблiотекар

3.3

Ведення "Книги сумарного облiку бiблiотечного фонду пiдручникiв", пiдведення пiдсумкiв прибуття i вибуття пiдручникiв.

Постiйно

Бiблiотекар

3.4

Ведення "Реєстрацiйної картотеки руху пiдручникiв".

Постiйно

Бiблiотекар

3.5

Органiзацiя видачi пiдручникiв учителям початкових класiв та учням 5-11 класiв

Вересень

Бiблiотекар

3.6

Здiйснення заходiв щодо збирання пiдручникiв наприкiнцi навчального року, складання графiку здачi пiдручникiв.

Травень

Бiблiотекар

3.7

Списання пiдручникiв, непридатних для використання

Регулярно

Бiблiотекар

Пiдвищення квалiфiкацiї. Органiзацiйно-методична робота.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Робота над методичною темою "Шкiльна бiблiотека як iнформацiйний центр. Її роль у вихованнi iнформацiйної культури учнiв".

Постiйно

Бiблiотекар

1.2

Оперативне ведення бiблiотечної документацiї

Постiйно

Бiблiотекар

1.3

Прийняття участi у семiнарах та практикумах, якi проводить _МЦ

Постiйно

Бiблiотекар

1.4

Обмiн досвiдом з найбiльш досвiдченими колегами

Постiйно

Бiблiотекар

1.5

Здiйснення спiвпрацi з обласною дитячою бiблiотекою ,ЦБ iм.В.В.Маяковського

Постiйно

Бiблiотекар

Робота з активом та батьками.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Залучення учнiв-активистiв для допомоги в роботi бiблiотеки: технiчна обробка лiтератури, ремонт книг, штемпелювання та розстановка книг.

Протягом року

Бiблiотекар

Органiзацiя матерiальної бази бiблiотеки.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Придбання бiблiотечної технiки: каталожних та полiчних роздiлителiв, каталожних карток та iншого.

За необхiднiстю

Бiблiотекар

1.2

Художнє оформлення бiблiотеки

Постiйно

Бiблiотекар

Робота над створенням медiатеки на базi шкiльної бiблiотеки

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Створення електронних баз даних для вчителiв-предметникiв

Протягом року

Бiблiотекар

1.2

Поповнення фонду електронних ресурсiв бiблiотеки CD-дисками з навчальними програмами,енциклопедiями,iншими матерiалами;здiйснення його облiку,забезпечення надiйного зберiгання;

Протягом року

Бiблiотекар

1.3

Нокопичення вiдповiдних ресурсiв з мережi iнтернет,враховуючи iнформацiйнi потреби користувачiв

Протягом року

Бiблiотекар

Робота над веб-сторiнкою шкiльної бiблiотеки на сайтi школи

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Розмiщення у роздiлi "Шкiльна бiблiотека" на сайтi школи корисних посилань, iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками.

Протягом року

Бiблiотекар

Кiлькiсть переглядiв: 716

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.